Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Theo thuyết lượng tử, các nguyên tử hoặc phân tử chỉ phát ra hoặc hấp thụ năng lượng E từng lượng gián đoạn, gọi là lượng tử năng lượng, E là bội số nguyên của một đại lượng gọi là hằng số Plăng h (còn gọi là lượng tử tác dụng):

            E = fh, f là tần số của bức xạ.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lượng tử  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Trong Cơ học lượng tử nhiều đại lượng vật lý chỉ có những giá trị rời rạc nhất định, người ta nói rằng chúng bị lượng tử hóa. Những giá trị đó thường có dạng M = nMo hoặc n2Mo trong đó n là một số nguyên hoặc bán nguyên gọi là lượng tử số. Ví dụ: Bán kính quỹ đạo của êlectrôn trong thuyết Bo là , ro được gọi là bán kính Bo, n = 1, 2, 3… Năng lượng của nguyên tử hiđro là .

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lượng tử hóa  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hiện tượng mắt vẫn giữ lại cảm giác về ánh sáng khoảng 4 – 5 phần trăm giây sau khi ánh sáng đã tắt (ngừng tác dụng lên võng mạc). Hiện tượng này là cơ sở kỹ thuật chiếu bóng.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưu ảnh trên võng mạc  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Lượng chất lỏng hay khí chảy qua một tiết diện ngang của ống trong một đơn vị thời gian. Lưu lượng có thể đo bằng kg/s, nếu tính theo khối lượng, hoặc m3/s, nếu tính theo thể tích chất lỏng. Nếu tính theo thể tích thì lưu lượng đo bằng Q = vS, v là vận tốc chất lưu tại tiết diện đang xét và S là diện tích của tiết diện ấy. Nếu chất lỏng không chịu nén chảy theo một ống, thì Q là không đổi ở mọi tiết diện.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưu lượng  

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5
  Tất cả