Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả

Trang:  1  2  3  4  5  6  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Âm có tần số thấp hơn 16Hz, nên tai người không nghe được. Sóng biển, sự lay động của cây rừng, gió v. v….là những nguồn phát hạ âm.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hạ âm  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Trong kĩ thuật điện, hạ thế trỏ các điện thế so với đất không quá 250 vôn.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hạ thế  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hằng số thường dung trong thuyết Động họcphân tử và Vật lí thống kê, bằng tỉ số giữa hằng số các khí lí tưởng R và số Avogađro N, kí hiệu k:

Đặt theo tên nhà vật lí Áo Bônxơman (Boltzman, 1844 – 1906).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số Bônxơman  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hằng số, ký hiệu G, có mặt trong biểu thức của lực vạn vật hấp dẫn:

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số hấp dẫn  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hằng số, ký hiệu R có mặt trong chương trình trạng thái của lý tưởng

pV = RT , R = 8,3145 J.mol-1K-1

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số khí ký tưởng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đặc trưng cho một chất phóng xạ, bằng xác suất phân rã trong 1 giây, ký hiệu g . Số nguyên tử của một chất phóng xạ giảm theo thời gian làm hàm mũ: N(t) = N0e-g t ; N(t) là số nguyên tử ở thời điểm t, N0 là số nguyên tử ban đầu.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số phân rã  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Một trong những hằng số vật lý cơ bản phản ánh tính chất lượng tử (rời rạc) của thế giới vi mô, ký hiệu h. Năng lượng của một phôtôn có một tần số f là e = fh.

h = 6,6262.10-34J.s

Hằng số Plăng rút gọn là

Đặt tên theo nhà vật lý Đức P lăng (Planck, 1851 – 1947)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số Plăng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Một đặc trưng quan trọng của chất điện môi, cho biết lực tương tác tỉnh điện giữa các điện tích giảm đi bao nhiêu lần khi chuyển chúng từ chân không vào chất điện môi đang xét (điện môi đồng chất chiếm đầy không gian xung quanh các điện tích), ký hiệu e . Định luật Culông viết cho điện môi có hằng số điện môi e là:

e luôn luôn > 1 ; e = 1 chân không

Không khí có e » 1. Nước nguyên chất có e = 81

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số điện môi  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hằng số có thứ nguyên, kí hiệu , xuất hiện trong các phương trình của tỉnh điện học viết trong hệ SI. Ví dụ: Định luật Culông về lực tương tác giữa hai điện tích điểm  đặt trong chân không cách nhau một khoảng r là:

                                               

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số điện, hằng số điện môi của chân không  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Tác dụng hút lẫn nhau giữa các khối lượng. Hiện tượng hấp dẫn là chung cho mọi vật nhưng chỉ đáng kể khi ít nhất một vật có khối lượng lớn. Lý thuyết cổ điển về háp dẫn dựa trên định luật vạn vật hấp dẫn của Niu tơn, phát biểu năm 1687.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hấp dẫn  

Trang:  1  2  3  4  5  6  (Tiếp theo)
  Tất cả