Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 11:41 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Mộ của New-tơn
:
Mô hình các đường sức từ của trái đất
:
Mô hình thí nghiệm Ca-ven-dích
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu