Thứ năm, 4 Tháng ba 2021, 03:49 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
La bàn đầu tiên tại Trung Quốc