Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 11:38 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Kepler's Supernova
:
Kính thiên văn phản xạ của Niu-tơn
:

Hubble_space_telescope