Thứ năm, 4 Tháng ba 2021, 03:29 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Các pha nguyệt thực
:
Cân xoắn Cu-lông
:
Chòm Orion