Thứ năm, 4 Tháng ba 2021, 03:27 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Bìa quyển sách Nguyên lý của Niu-tơn
:
Bức tranh Trường Aten