Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 11:24 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Ảnh giao thoa của khe Young đối với ánh sáng đỏ