Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 12:05 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Chòm sao
:
Ảnh giao thoa của khe Young đối với ánh sáng đỏ
:
Bìa quyển sách Nguyên lý của Niu-tơn
:
Bức tranh Trường Aten
:
Các pha nguyệt thực