Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 01:02 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Chòm Orion
:
Galileo trong buổi xét xử trước tòa án dị giáo 1633
:
Galileo đối mặt với tòa án dị giáo 1633
:
Giá Cardan chứa con quay
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu