Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 11:05 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:

Hubble_space_telescope

:

Single_slit_-_diffraction

:

Round_aperture_-_diffraction

:

Square_aperture_-_diffraction

:

Apparatus_-_Mechanical_Equivalent_of_Heat