Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 12:24 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Chòm sao
:
Các pha nguyệt thực
:

Doppler_effect

:

Electric_field_pattern_-_parallel_plates

:

James_Clerk_Maxwell