Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 12:10 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Mô hình thí nghiệm Ca-ven-dích
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu
:
Một vụ nổ trên bề mặt mặt trới (12/2006)
:
Nh�t thực
:
Nh�t thực