Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 12:56 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Kepler's Supernova
:
Kính thiên văn phản xạ của Niu-tơn
:
La bàn đầu tiên tại Trung Quốc
:
Mộ của New-tơn
:
Mô hình các đường sức từ của trái đất