Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 12:51 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:
Chưa tải được
:
Tinh vân con cua
:
Chòm Orion
:
Kepler's Supernova
:
Tinh vân cánh bướm