Thứ năm, 4 Tháng ba 2021, 03:31 AM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:

James_Clerk_Maxwell

:

Apparatus_-_Mechanical_Equivalent_of_Heat

:

Single_slit_-_diffraction

:

Round_aperture_-_diffraction

:

Square_aperture_-_diffraction