Thứ tư, 21 Tháng tư 2021, 12:59 PM

Site: Lớp học vật lý trực tuyến
Lớp học: Lớp học vật lý trực tuyến (Lớp học vật lý)
Bảng chú giải thuật ngữ: Hình ảnh vật lý
:

Doppler_effect

:

Electric_field_pattern_-_parallel_plates

:

James_Clerk_Maxwell

:

Hubble_space_telescope

:

Single_slit_-_diffraction