HÌnh đại diện 334979 Pham Thi Thuy Lan
Trao đổi -> giup e vs kho qua :( :(
Bởi 334979 Pham Thi Thuy Lan - Thứ tư, 16 Tháng chín 2015, 05:55 AM
 
Cho biết ở gần mặt đất, gia tốc rơi tự do có giá trị là g0 = 10 m/s2. Bán kinh Trái đất R = 6400 km. Hỏi :

a. Ở độ cao nào so với mặt đất gia tốc rơi tự do bằng ½ gia tốc rơi tự do ở mặt đất ?

b. Tại nơi có độ cao bằng 1/3 bán kính Trái đất, gia tốc rơi tự do có giá trị bằng bao nhiêu ?