HÌnh đại diện 234050 Lê Thị Thu Hường
Trao đổi -> nhận xét và góp ý của nhóm stronger -> Trả lời: nhận xét và góp ý của nhóm stronger
Bởi 234050 Lê Thị Thu Hường - Thứ năm, 18 Tháng mười 2012, 12:49 PM
 

Nhóm HTV 12

Câu hỏi:

1. Trong phần đóng vai các học sinh quan sát, tìm hiểu và nghiên cứu cái gì?

2. Ý các bạn “phân tích thí nghiệm hấp dẫn dễ hiểu” là thái độ gì?

3. Chuẩn đánh giá sản phẩm như thế nào?

Nhận xét:

Câu hỏi nội dung cụ thể, đầy đủ.

Thiếu đánh giá sản phẩm.

Góp ý:

Câu hỏi khái quát nên mang tính bao quát, hướng đến những ý tưởng lớn, mang tính liên môn.