Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Buon
Trao đổi -> Help me!!! rất gấp ạ -> Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ ba, 19 Tháng sáu 2012, 12:27 AM
 
Hjnh nhu baj to guj bj loj:
Baj 4: de vat ko vang ra khoj mat ban thj luc ma sat nghj phaj lon hon hoac bang luc huong tam ta co:
m.omegabinh.r=umg ,vay r= 0,25.10/3^2 =0,2778. Vay de vat ko bj vang ra ngoaj thj phaj dat vat trong ban kjnh 0,2778. Hoac nho hon. (vj mot so kj hjeu mjnh ko the vjet ra dc nen phaj vjet bang chu,nen ban vjet laj bang kj hjeu nhe)

Buon
Trao đổi -> Help me!!! rất gấp ạ -> Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ ba, 19 Tháng sáu 2012, 12:02 AM
 
Baj 4: de vat ko vang ra khoj mat ban thj luc ma sat nghj phaj lon hon hoac bang luc huong tam( Fmsn>= Fht) ta co:
Fht=m.omegabinh.r= rrr vay de vat ko bj vang ra khoj mat ban thj de nam trong khu vuc ban kjnh nho hon hoac bang 0,277778
(vj mot so kj hjeu trong cong thuc ko the vjet dc nen mjnh vjet chu ra ak,ban vjet laj bang ki hjeu nhe.ah,de nghj ban cung co mot loj cam on chu nhj, mjnhva cac ban khac da gjup do dc may baj thj jt ra cung nen co mot loj cam chu,bon to dau doj hoj jh nhju dau)

Buon
Trao đổi -> su tuong tac giua tu trung voi dien truong -> Trả lời: su tuong tac giua tu trung voi dien truong
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ bảy, 16 Tháng sáu 2012, 10:15 PM
 
Mjnh thj cung ko bjet ro ve djeu nay. Nhung theo mjnh hjeu thj: djen truong la moj truong ton taj xung quanh djen tjch, no chj co the tac dung luc len djen tjch xung quanh no o vj trj nhat djnh. Con tu truong la moj truong xung quanh nam cham va dong djen,no tac dung luc len nam cham hoac dong djen dat trong no. Co the hjeu la djen truong la con cua tu truong, vj trong tu truong gom co nam cham va dong djen,ma dong djen la dong cac djen tjch,djch chuyen co huong. Ma djen tjch co djen truong nen vj vay djen truong dc hjeu la con cua tu truong. Do la cach hjeu cua mjnh, con ban thj sao thj mjnh ko bjet nhe

Buon
Trao đổi -> Help me!!! rất gấp ạ -> Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ sáu, 15 Tháng sáu 2012, 11:29 PM
 
Baj1:a) dau tien ban phaj doj ¤C sang ¤K. T1=40+273=313. Ap dung phuong trjnh trang thaj cua khj ly tuong,ta co: pV/T=p1V1/T1 0,6V/313=(5V/4)/T1 T1=(1565.V/4)/0,6V T1=652,08 ¤K t1=652,08-273=379,08 ¤C
b) cau nay khac cau a nha'.
T2=523
Vj gju nguyen bjt tong,nen day la qua trjnh dang tjch. Addl saclo: p/T=p2/T2 0,6/313= p2/523 p2=(523.0,6)/313 =1 atm

khuya roj lam roj, con may baj kja lam bjeng wa.hjhj

Buon
Trao đổi -> giải giùm mình b.tập -> Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ năm, 7 Tháng sáu 2012, 08:30 PM
 
Uhm,hoj dong nang ko,thj de nua. Ma may baj nay co kho lam ko vay nhj?

Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()