Buon
CacThj nghjem han che su ma sat
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ bảy, 26 Tháng năm 2012, 09:57 PM
 
Cho mjnh hoj mot tj. Taj sao trong cac thj nghjem de ma sat jt nhat,nguoj ta thuong cho vat chay tren dem khj? Ma ko cho vat chay tren dem tu? Ma neu chay tren dem tu,thj co ma sat do tu tjnh gay ra ko?