HÌnh đại diện 198011 DungHeroine
Hoa 10- Cong thuc phan tu.
Bởi 198011 DungHeroine - Thứ bảy, 12 Tháng năm 2012, 12:56 AM
 
Hóa 10 - công thức phân tử

Bài 1: Hòa tan 14,4 hh gồm M, Mo (M là kl đứng sau H2) trong HNO3 được chứa 67137,6 g M(NO3)2. Tìm M.? Trong X có những ion nào?.thêm 3,2 g M va 200ml dd Hcl 1m vào X thấy V l khí thoát ra ở 27,3 oC .tìm V.
Bài 2: S thể tạo ra nhiều oxit với CT là HxSyOz. Một số muối natri của những axit trên NayOz phản ứng với dd KMnO4 theo:
NayOz + KMnO4 + HNO3 => MnSO4 + 4Na2SO4 + KNO3 + H2O
biết 0,01 mol NaxSyOx pu vừa đủ với 0,04 mol KMnO4 tạo thành dd chứa 4,8 g ion SO4 ^2-, nếu tách riêng Na2SO4 tạo ra thì khối lượng muối của nó là 1,42g.
Xác định số oxh của S trong NaxSyOz, hoàn thien pt trên.