HÌnh đại diện 198011 DungHeroine
Hoa 10 - BT nung FeS,FeS2 trong khong khi
Bởi 198011 DungHeroine - Thứ bảy, 12 Tháng năm 2012, 12:44 AM
 
Bài tập: Nung m gam hỗn hợp A gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí ( gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đền khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc chất rắn B và hỗn hợp khí C có thành phần thể tích N2=84,77%; SO2=10,6%; còn lại là O2.
Hoà tan chất B bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ , dung dịch thu được cho td vs Ba(OH)2 dư. Lọc lấy kết tủa , làm khô nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 12,885 gam chất rắn.
a,..Tính m
b, Giả sử nhiệt độ áp suất ban đầu lần lượt là 27,3oC và 1 atm sau khi nung chất A ở nhiệt độ cao đưa bình về nhiệt độ ban đầu áp suất trong bình là P. Tính áp suất gây ra trong bình bởi mỗi khí có trong hỗn hợp C.

Help me! Thanks nhiều!