HÌnh đại diện 189061 hieu
Trả lời: lí 11
Bởi 189061 hieu - Thứ năm, 3 Tháng năm 2012, 05:58 PM
 
haha bai nua ne


cho hai thấu kính o1 và 02 có tiêu cự lần lượt là f1=24cm và f2=15cm, đặt đồng trục và đặt cách nhau một khoảng l=60cm . trước thấu kính o1 dặt một mặt phẳng vuông góc với trục chính và cách o1 60cm.
a, Xác định vị trí , tính chất ,và số phóng đại của ảnh cuối cùng A2B2 cho bởi hệ
b,Giữ nguyên vị trí của thấu kính o1. Di chuyển thấu kính o2 dọc theo trục chính.Chứng minh rằng khi khoảng cách giữa hai thấu kính l=f1+f2 thì ảnh qua hệ có chiều cao không đổi với mọi vị trí của vật.