HÌnh đại diện 147900 lan
Trả lời: vật lý 10 nâng cao
Bởi 147900 lan - Thứ sáu, 15 Tháng bảy 2011, 08:37 PM
 

khj vat chuyen dong tinh tien, moi vat cua no co quy dao giong het nhau co the chong khjt len nhau .vj the muon khao sat chuyen dong tinh tien cua 1 vat ta chj can xet chuyen dong cua 1 diem bat kj cua no . dieu nay tuong duong voj khao sat chuyen dong cua 1 chat diem .vj vay noi dung phan nay ro rang la CO LIEN QUAN den toan bai..............day la y kien cua to.