HÌnh đại diện 377535 trung anh
Tĩnh điện học
Bởi 377535 trung anh - Thứ ba, 3 Tháng tư 2018, 09:15 PM
 
cho 3 điện tích điểm: q1=q2=-2căn{2}.10^{-9}, q3 lần lượt đặt tại 3 đỉnh của hình vuông ABCD cạnh a=3cm.
a) tìm q1, q3 để điện tích q4= 10^{-9} đặt tại D nằm cân bằng
b) Với các giá trị của q1, q2 tìm ở câu a. Hãy tìm tổng hợp lực do hệ 4 điện tích điểm tác dụng lên Q= -10^{-9} đặt tại tâm O hình vuông