HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Vật lý 12 - Bài 1 Dao động điều hòa (Bài tập vận dụng)
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ năm, 4 Tháng sáu 2015, 10:28 PM
 
https://www.youtube.com/watch?v=j3Oa0pX_Dlg