HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Vật lý 12 - Bài 1 Dao động điều hòa (Hệ thống lý thuyết)
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ tư, 3 Tháng sáu 2015, 11:53 PM
 
https://www.youtube.com/watch?v=xhvLAZLlr2k