HÌnh đại diện 330251 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Giúp em với!
Bởi 330251 Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thứ ba, 12 Tháng năm 2015, 07:58 PM
 
Máy thứ nhất sinh ra một công 223000J trong một phút, máy thứ hai sinh ra một công là 4500000J trong 30 phút. Máy nào có công suất lớn hơn.
HÌnh đại diện 330289 Nguyễn Văn Thế
Trả lời: Giúp em với!
Bởi 330289 Nguyễn Văn Thế - Thứ tư, 13 Tháng năm 2015, 07:01 PM
 
máy thứ nhất có công suất lớn hơn