HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống LT và hướng dẫn BT bài Từ trường của các dòng điện đặc biệt
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ hai, 29 Tháng mười hai 2014, 04:52 PM
 
Phần Lý thuyết:
https://www.youtube.com/watch?v=S7ELkc3Mr60
https://www.youtube.com/watch?v=dTvd_cVCJ1U
Phần Bài tập:
https://www.youtube.com/watch?v=fX0NNCcdj_s