HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Lực từ Cảm ứng từ
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ năm, 30 Tháng mười 2014, 11:18 PM
 
Phần lý thuyết:
https://www.youtube.com/watch?v=0QDWWqjcXnE
Phần bài tập:
https://www.youtube.com/watch?v=oiSL3gezue4