HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải BT bài Dòng điện trong chất khí
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ hai, 13 Tháng mười 2014, 12:03 AM
 
Phần lý thuyết:
https://www.youtube.com/watch?v=KFBDg3nm1Ik
Phần bài tập:
https://www.youtube.com/watch?v=iZo5u6gOISk