HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Hệ thống lý thuyết và pp giải BT bài dòng điện trong kim loại
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ năm, 2 Tháng mười 2014, 07:44 AM
 
Phần lý thuyết:
https://www.youtube.com/watch?v=X6MgDb3bLfU
Phần bài tập:
https://www.youtube.com/watch?v=E9vUg1WCEGE