HÌnh đại diện 164885 Nguyen Thi Bich Nhung
Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
Bởi 164885 Nguyen Thi Bich Nhung - Thứ hai, 29 Tháng chín 2014, 08:47 PM
 
Phần 1:
https://www.youtube.com/watch?v=Tt1UfgdZatA
Phần 2:
https://www.youtube.com/watch?v=KKjjrWWwmxI