HÌnh đại diện 315813 Nguyễn Hoàng Ngọc
Bài tập dao động điều hòa
Bởi 315813 Nguyễn Hoàng Ngọc - Thứ ba, 16 Tháng chín 2014, 08:37 PM
 
Ai giải thích cách làm bài này hộ mình với
Vật dao dộng điều hòa với pt: x=2cos(10pi*t-pi/3)cm, Tìm thời điểm lần thứ 10 vật đi qua li độ x=1cm và đang đi về VTCB