HÌnh đại diện 313777 Huỳnh Nguyễn Anh Thư
Làm ơn giúp em!
Bởi 313777 Huỳnh Nguyễn Anh Thư - Thứ hai, 11 Tháng tám 2014, 08:48 PM
 
Bài 1: cho 3 điện tích điểm có cùng độ lớn q1=q2=q3=2.16^-6C đặt tại 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh a=20cm. Hãy xác định lực tác dụng lên từng điện tích.
Bài 2: Cho 4 điện tích điểm q1=q2=q3=q4=2.10^-6C đặt tại 4 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a=20cm
a/ Tính lực tác dụng lên từng điện tích
b/ Xác định lực tác dụng tổng hợp lên q5=2.10^-6C tại điểm O là trọng tâm của hình vuông biết hệ đặt trong không khí?