HÌnh đại diện 311221 Nguyễn Đăng Hoàng Tuấn
LÝ THUYẾT VẬT LÝ: KHÔNG GIỚI HẠN
Bởi 311221 Nguyễn Đăng Hoàng Tuấn - Thứ hai, 23 Tháng sáu 2014, 11:23 PM
 
LY_THUYET_VAT_LY_KHONG_GIOI_HAN.doc
LÝ THUYẾT VẬT LÝ: KHÔNG GIỚI HẠN

Người xây dựng lý thuyết: Nguyễn Đăng Hoàng Tuấn

Nội dung:
+ Nhiệt độ: Không có giới hạn nhiệt độ trên, không có giới hạn nhiệt độ dưới.
+ Kích thước: Không có giới hạn kích thước trên, không có giới hạn kích thước dưới, có vật này thì sẽ có vật khác to hơn, có hạt này thì sẽ có hạt khác nhỏ hơn.
+ Khối lượng: Không có giới hạn khối lượng.
+ Vận tốc: Không có giới hạn vận tốc.
+ Không gian: Không có giới hạn không gian, có thể bẻ cong không gian.
+ Thời gian: Không thể quay lại được quá khứ, có thể đến được tương lai, có thể bẻ cong thời gian.