HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: giải bài sóng cơ này nào các bạn
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 5 Tháng sáu 2013, 07:06 PM
 
Ap dung ct: d2-d1=k.lamda
diem M dd vs bien do cuc dai va giua M va duong trung truc cua AB co 3 diem dd vs bien do cuc dai khac.suy ra k=4,tim duoc lamda=2(cm).suy ra v=lamda.f=40 (cm/s).