HÌnh đại diện 257348 Nguyễn Văn A
mọi người ra tay giúp đỡ nào
Bởi 257348 Nguyễn Văn A - Thứ sáu, 3 Tháng năm 2013, 05:28 AM
 
bài 1Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2
25 cm, tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M =
S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
bài 2Hai chất điểm dao động theo cùng phương, cùng tần số với phương trình dao động lần lượt là x1 = 3cos(wt)
(cm) và x2 = 4sin (wt) (cm). Lúc hai vật ở xa nhau nhất, li độ của vật 1 là:
A. ± 1,8 cm B. 0 cm. C. ± 2,12 cm. D. ± 3 cm
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: mọi người ra tay giúp đỡ nào
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 3 Tháng năm 2013, 08:52 AM
 
B1:goi M' la hinh chjeu cua M tren S1S2.sau do dung dinh luat pitago de tinh MM'=9cm.tjep theo tinh cac day cuc dai trong khoang gjua M' va duong trung truc cua doan S1S2:k B2:khoan cach gjua 2djem la d=x1-x2.tjm dao dog tong hop cua 2vat dđ voi pt x1 va -x2
ptth x=5cos(wt+53pj/180)cm. 2 vat co khoang cach lon nhat khi li do cua dđth o vi trj bien.=>li do x1=3cos(+-53pj/180+k2pj)hoac +-126pj/180+k2pj.da A.+-1.8cm