HÌnh đại diện 236584 sieudaochich
sóng cơ
Bởi 236584 sieudaochich - Thứ năm, 7 Tháng ba 2013, 01:53 PM
 
một sóng cơ truyền trên một sợi dây với chu kì T , biên đọ A. Ở thời điểm to, li độ của các phàn tử tại B và C tương ứng là -12mm và 12mm, phần tử tại trung điểm D của BC đangở vị trí cân bằng. ở thời điểm t1, li đọ của các phần tử tại B,C cùng là +5 mm, thì phần tử D ở cách vị trí cân bằng của nó?
A 7mm
B8.5mm
C17mm
D13mm