HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trả lời: giải giúp mình nha!
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ bảy, 1 Tháng mười hai 2012, 10:06 PM
 
ta phân tích P thành 2 thành phần P1 và P2 trên mặt phẳng nghiêng ta có nhu sau:
adđl II newton:
P+N=ma(*)
chiếu pt (*) nên hệ oxy:
ox: N-P2=0
oy: P1=ma
mà P1=P.sin30*
nên P.sin30*=ma => mg.sin30=ma => 10.0,5=a =>a=5
sau đó ta có vận tốc đi hết 5 m rốc là:
v2 - v02 = 2as => v2 = 2as +v02 => v2 = 2.5.5+0 => v=7,07
Ta có vận tốc cuối của rốc chính là vận tốc đầu mặt phẳng nằm ngang nên: vo của mặt phăng nằm ngang bằng 7.07
lại adđl II newton:
P+N+Fms =ma (**)
chiếu pt (**) nên oxy :
ox: N-P=0 =>N=mg
oy: -Fms=ma=> -0,2.m.10=ma => a=-2
thời gian vật đi đến khi dừng lại là :
v=vo+at=> 0=7.07-2t=> t=3,535 (s)
bài này ko khó lém đâu bạn dễ đấy chứ
bạn cần chăm chi hơn tớ nói thật đấy (T_T)