HÌnh đại diện Laughing Out Loud
bt điện trường
Bởi Laughing Out Loud - Thứ hai, 24 Tháng chín 2012, 12:25 PM
 
1. tam giác ABC vuông tại A được đặt trong một điện trường đều E.Cho gó ABC =60 độ AB//E ;BC =6 ;U BC=120
a.tìm U Ac? U BA? E?
b.đặt thêm một điện tích q=9*10^-10 C tại C.Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại A