HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
help me!! bai toan ve dinh luat cu long
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Chủ nhật, 24 Tháng sáu 2012, 06:21 PM
 
cho 2 điện tích q1=q2/2 =4*10^-8C đặt tại A và B trong chân không cách R= 10cm . Tìm những điểm tại đó vecto hợp lực tác dụng lên q3 = -4*10^-8C bằng 0
Buon
Trả lời: help me!! bai toan ve dinh luat cu long
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 27 Tháng sáu 2012, 09:06 PM
 
Minh doc thay caj de sao sao ak,co le no hoj cao sjeu hon nhung jh to nghj. To thj suy nghj don gjan lam, de nay co le hoj" q3 nam o dau sao cho hop luc tac dung len no bang 0". Neu hoj nhu the thj chac chan q3 nam o trung djem cua duong thang noj haj djen tjch q1va q2. Cach gjai:
goj C la vj tri cua q3.ta co:
F3=F13 +F23= 0 (nho vjet kj hjeu vecto)
* theo dinh luat3 newton thj F13 va F23 cung phuong. Suy ra C o tren duong thang AB
*F13 va F23 trai chieu va q1q2>0 suy ra C o trong doan AB
*F13=F23 va q1=q2 suy ra C la trung djem cua AB. Toi day la xong roj do. Neu ban thjch thj them may caj nay cho them chac chan. Dat AC=x:
k.q1.q3/x^2 =k.q2.q3/(r-x)^2
=>x/(r-x)= can(q1/q2) =1
=>x= r/2=5.
Vay la hoan chjnh roj ak. Ban co the ap dung cho cac baj tuong tu luon ak. Mjnh ko co gjay but nen tjnh toan chac se co saj sot,ban nen xem xet laj cho ki nhe