Lớp học này nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập, củng cố Các định luật bảo toàn - Vật lí 10 , thông qua các ứng dụng kĩ thuật