SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG
TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

(Nguồn: Khoa Vật lý, ĐH SP Hà Nội ) PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng, PGS.TS. Phạm Xuân Quế, TS. Nguyễn Xuân Thành