Kho bài tập tự luận Vật lý Lớp 10 với các chức năng:
1. HS, GV đăng bài tập vào đúng chủ đề
2. HS, GV giải bài tập được đăng
3. HS, GV cùng trao đổi về bài tập đó và các kiến thức liên quan
Đặc biệt kho này ưu tiên cho HS lớp 10 D1, 10 D2 (2009-2010) trường Trung Học Thực Hành ĐHSP HCM