Cung cấp những kiến thức cơ bản về dao động của con lắc đơn.