Hệ thống hóa các kiến thức có trong chương 3 : Tĩnh học vật rắn, thuộc chương trình VL 10 Nâng cao.