Trong khóa học này, GV post các bài giảng cho học sinh làm va yêu cầu HS post bài lên cho Giáo viên và mọi người trong lớp xung quanh các yêu cầu bài tập trong chương 1