Đối tượng khoá học: tập trung cho 2 đối tượng HS khá giỏi (nâng cao) và HS TB (đối với môn Vật lý)
Nội dung khoá học:
- Tóm tắt hết sức cơ bản các nội dung chính của chương dưới mô hình mind-map (hướng dẫn HS tự lập mind-map của cá nhân)
- Các câu hỏi lý thuyết nâng cao dành cho HS khá giỏi.
- Các bài tập ở mức đạt yêu cầu và bài tập nâng cao dành cho HS khá giỏi (kèm hướng dẫn).
- Các kiến thức, thông tin bên lề liên quan tới nội dung chương học